Politika varstva zasebnosti in piškotkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov vas želimo obvestiti, katere osebne podatke lahko obdelujemo, zakaj jih obdelujemo in kako zagotavljamo spoštovanje vaših pravic in zasebnosti.

Zaščita vaše zasebnosti je za nas izredno pomembna, zato pozorno preberite to obvestilo.

Pomen uporabljenih izrazov

 • Družba: pomeni družbo Hidria d.o.o.
 • Osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je na podlagi te informacije mogoče neposredno ali posredno določiti.
 • Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 • Omejitev obdelave: pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.
 • Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.
 • Zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran , decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.
 • Upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.
 • Obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Uporabnik: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.
 • Tretja oseba: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca;
 • Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Kršitev varnosti osebnih podatkov: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
 • Nadzorni organ: pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.
 • Čezmejna obdelava osebnih podatkov: pomeni bodisi (1) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti sedežev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi, kadar ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici, bodisi (2) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v več kot eni državi članici.
 • Pogodbeni partnerji družbe: pomeni tiste subjekte, s katerimi družba poslovno sodeluje in v sodelovanju s katerimi skupaj ali ločeno pripravi ugodnosti in posebne ponudbe bodisi svojih storitev bodisi storitev teh pogodbenih partnerjev. Tem subjektom lahko družba, na podlagi predhodne izrecne privolitve posameznika, posreduje osebne podatke za dovoljene namene trženja.

Za izraz, ki ni izrecno obrazložen v tem odstavku, se neposredno uporablja njegov pomen, kot izhaja iz GDPR in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Za določitev namena in načina obdelave vaših osebnih podatkov, je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) odgovoren upravljavec:

Naziv: Hidria d.o.o.
Sedež: Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5045398000
Telefonska številka: 05 3756000
Naslov e-pošte: info@hidria.com

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

S pooblaščeno osebo lahko stopite v stik preko e- naslova: gdpr@hidria.si.

Za katere namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o delovnih razmerjih, Pravilnikom o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, Obligacijskim zakonikom in internim Pravilnikom o videonadzoru.

Podatke zbiramo za namen:

 • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto,
 • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve,
 • osebe, ki dostopajo do prostorov nad katerimi se izvaja videonadzor: zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja,
 • obiskovalci podjetja Hidria: zagotavljanje varnosti v podjetju in preglednost obiskovalcev,
 • sorodniki zaposlenih delavcev pri upravljavcu, ki se prijavijo na dogodek: plačilo prijavnin, planiranje števila udeležencev na dogodkih, ureditev sponzorskih oblek,
 • kontaktne osebe in zaposleni pri poslovnih partnerjih, ki dostopajo do osebnih podatkov upravljavca: komuniciranje za izvedbo poslov
 • osebe, ki upravljavca kontaktirajo preko Kontaktnega obrazca na spletni strani www.hidria.com

Podatke obdelujemo v skladu z naslednjimi pravnimi temelji:

Sklepanje in izvrševanje pogodb

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na točki (b) prvega odstavka 6. člana Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pri osebnih podatkih, ki nam jih posredujete v kontekstu prijave za zaposlitev oziroma kot potencialni poslovni partnerji ki so na podlagi pobude posameznika v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, gre za podatke, ki so nujno potrebni za sklenitev poslovnega razmerja, ali izvrševanje posameznega pogodbeno-poslovnega odnosa. Brez posredovanih podatkov pogodbe ne moremo skleniti in kasneje izpolniti pravic in obveznosti, ki iz tega pogodbenega razmerja izhajajo. Podatke v tem primeru obdelujemo za namen izvajanja pogodbe.

Privolitev

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na točki točki (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Primeri, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi dane privolitve so: ko nam iskalec zaposlitve prošnjo za zaposlitev in z njo osebne podatke pošlje samoiniciativno, podatki, ki jih zbiramo za obveščanje o morebitnih dogodkih upravljavca ali promocijski prireditvi ter ob prijavi posameznika na dogodek, podatke o potencialnih poslovnih partnerjih in podatke, ki nam jih posredujete preko Kontaktnega obrazca na spletni strani. Zato vas obveščamo tudi, da imate pravico kadar koli umakniti privolitev na način, kot je opisano spodaj med vašimi pravicami.

Zakonska podlaga

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na točki (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Družba Hidria osebne podatke obdeluje tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, ki veljajo na območju Republike Slovenije in jo zavezujejo.
Na zakonski podlagi obdelujemo podatke, ki jih od vas pridobimo preko videonadzora, kar določata 74. člen in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov in evidenco vstopov in izstopov iz prostorov po 82. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Legitimen interes upravljavca

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na točki (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Upravljavec vaše osebne podatke obdeluje na podlagi svojih zakonitih interesov za katere si družba prizadeva, v primerih, ko nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine Uporabnikov.
Na podlagi legitimnega interesa družba Hidria obdeluje podatke o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih, ki so pravne osebe za izvrševanje pogodbe o sodelovanju med upravljavcem in poslovnim partnerjem po 2. odstavku 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor bomo vaše osebne podatke nadalje obdelovati za namen, ki ni namen, za katerega smo jih zbrali, vam bomo pred dodatno obdelavo posredovali vse predpisane informacije o tem drugem namenu, skladno s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Družba stremi k najmanjšemu obsegu (minimalizaciji) obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank oziroma posameznikov zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje zakonskih določil in zakonitih interesov strank v pogodbenem razmerju.

Da bi upravljavec osebnih podatkov dosegel namen obdelave, ki je zapisan v tej izjavi, obdeluje sledeče vrste osebnih podatkov:

 • podatki iz spletne baze iskalcev zaposlitve: ime in priimek, naslov, mesto, spol, pošta in številka, država, leto rojstva, stopnja dokončane izobrazbe, smer izobrazbe, telefon, elektronski naslov, aktivno znanje tujih jezikov, pasivno znanje tujih jezikov, dodatna znanja, prejšnji delodajalci, trajanje delovnih izkušenj, željeno področje dela, željena lokacija dela, komentar, drugi podatki, ki jih samoiniciativno posreduje kandidat za delo,
 • podatki iz ERP baze iskalcev zaposlitve: ime in priimek, naslov, mesto, spol, pošta in številka, država, leto rojstva, stopnja dokončane izobrazbe, smer izobrazbe, telefon, elektronski naslov, aktivno znanje tujih jezikov, pasivno znanje tujih jezikov, dodatna znanja, prejšnji delodajalci, trajanje delovnih izkušenj, željeno področje dela, željena lokacija dela, komentar, datum in ura razgovora za delo, delovne izkušnje, zdravniški pregled,
 • podatki iz prošenj za delo in življenjepisov: ime in priimek, naslov, pošta, kraj, telefonska številka, elektronski naslov, izobrazba, delovne izkušnje, kompetence, drugi podatki, ki jih samoiniciativno posreduje kandidat za delo,
 • podatki iz ponudbe za delo: ime, priimek, naslov, telefonska številka, področje dela, delovne izkušnje, podpis, drugi podatki, ki jih samoiniciativno posreduje kandidat za delo,
 • podatki iz aplikacije Vloga za zaposlovanje: Ime in priimek, delovno mesto, podatki iz življenjepisa, osnovna bruto plača,
 • posnetki iz videoposnetkov: slika, datum in čas,
 • podatki iz intranet evidence: ime in priimek, podjetje iz katerega oseba prihaja, ime in priimek zaposlenega, ki bo obiskovalca sprejel, registrska tablica,
 • podatki iz Excel tabele in intraneta prijav: ime in priimek, leto rojstva, naslov, kraj, pošta, država, elektronski naslov, mobilna številka, spol, družba, št. dresa, status, ime in priimek družinskih članov, sorodstveno razmerje
 • podatki iz ERP sistema: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov,
 • podatki iz portala dobaviteljev b2b.hidria.com: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov,
 • podatki iz Excel tabele Adrema novinarjev: priimek, ime, medij, elektronski naslov, naslov, poštna številka, kraj, telefon,
 • podatki iz Excel tabele Seznam prejemnikov revije Hidria: ime in priimek, podjetje, naslov, pošta, kraj, ime in priimek predlagatelja,
 • podatki iz aplikacije Risk Management: ime, priimek, podjetje, naslov, finančni rezultati podjetja,
 • podatki iz Kontaktnega obrazca na spletni strani upravljavca: ime, priimek, podjetje, naslov.

Komu so vaši podatki lahko razkriti?

Če je treba doseči zgoraj omenjen namen obdelave ali če to določajo predpisi, lahko vaše osebne podatke razkrijemo fizičnim in pravnim osebam, javnim organom ali drugim organom (zunanjim uporabnikom). Ne glede na to, katerim zunanjim uporabnikom posredujemo vaše osebne podatke, bomo zagotovili le tiste podatke, ki so potrebni za dosego določenega namena obdelave.

Podatke lahko posredujemo naslednjim zunanjim uporabnikom:

 • vzdrževalec spletne strani iskalcev zaposlitve,
 • vzdrževalec ERP sistema,
 • vzdrževalec strežnika,
 • policija,
 • Zarja,
 • vzdrževalec intranet portala,
 • zunanji organizatorji izobraževanj,
 • Eksterni uporabniki portala B2B.hidria.com, ki jim upravljavec dodeli dostop,
 • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Kadar v skladu s predpisi za obdelavo vaših osebnih podatkov najamemo druge fizične ali pravne osebe, ki bodo vaše osebne podatke obdelovale izključno v našem imenu in v skladu z našimi navodili (obdelovalci), bomo najeli le tiste obdelovalce, ki lahko zagotovijo izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki izpolnjujejo zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov in predpisov o varstvu osebnih podatkov ter zagotavljajo ustrezno zaščito vaših pravic.

Kje se vaši osebni podatki obdelujejo?

Vaši osebni podatki se obdelujejo zgolj znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

V kolikor se pojavi potreba, da vaše osebne podatke posredujemo prejemnikom v tretjih državah, bomo to storili le, če bo Evropska komisija izdala sklep, da gre za države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki jo predpisuje splošna uredba o varstvu podatkov, ali če obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi (npr. Standardne pogodbene klavzule). Za informacije o sprejetih varnostnih ukrepih se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, navedeno zgoraj.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Podatki o neizbranih osebah, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto se lahko hranijo še 38 dni po tem, ko je bil posameznik obveščen, da ni bil (upoštevajoč roke iz 30. člena in 5. odst. 200. člena Zakona o delovnih razmerjih; če kateri od kandidatov vloži zahtevo za sodno varstvo pred delovnim sodiščem pa se podatki o vseh prosilcih lahko hranijo, dokler tak postopek ni končan.

Podatki o osebah, ki samoiniciativno pošljejo prijavo za delovno mesto se lahko hranijo toliko časa kolikor je običajno potrebno, da se odgovori na prejeto ponudbo, na podlagi (e) točke 1. odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, po tem času pa zgolj, če je bilo dano privoljenje iskalca zaposlitve za hrambo njegovih podatkov in do preklica takega soglasja na podlagi 3. odst. 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (pravica do preklica privolitve) v povezavi s točko (b) 1. odstavka 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (pravica do izbrisa).

Podatki iz videoposnetkov se na strežniku upravljavca hranijo do 60 dni, skladno s 5. odstavekom 75. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Podatki o obiskovalcih podjetja Hidria se lahko hranijo največ tri leta od vpisa na podlagi 4. odstavka 82. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Podatke o sorodniki zaposlenih delavcev pri upravljavcu, ki se prijavijo na dogodek se lahko hranijo do preklica privoljenja posameznika na podlagi 1. odstavka 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in (a) točke 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 oziroma do konca izvedbe dogodka na podlagi 1. odstavka 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov sicer pa se hranijo še 18 mesecev od dogodka. Če gre za dogodke, za na katere se plača prijavnina, se podatki lahko hranijo še 5 let po izvedbi posameznega dogodka (splošni zastaralni rok) na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika.

Podatki o poslovnih partnerjih, ki so fizične osebe se lahko hranijo za čas trajanja pogodbenega razmerja ter še 5 let po prenehanju na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika.

Podatki o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih se lahko hranijo za čas veljavnosti sklenjene pogodbe oz. do zamenjave kontaktne osebe oz. do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz sklenjene pogodbe, ki bi lahko bremenili kontaktno osebo na podlagi 2. odstavka 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Podatki o potencialnih poslovnih partnerjih se lahko hranijo do preklica soglasja s strani posameznika na podlagi 1. odstavka 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 3. odstavka 7. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Podatki o osebah, ki upravljavca kontaktirajo preko Kontaktnega obrazca na spletni strani se hranijo leto dni od vpisa oz. do preklica.

Ali so vaši osebni podatki predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov?

Vaši osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov po točki (f) drugega odstavka 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

Kot osebo, katere osebne podatke obdelujemo, vas želimo obvestiti, da imate pod pogoji, ki jih predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov, naslednje pravice glede obdelave vaših osebnih podatkov:

Pravica dostopa oziroma seznanitve

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in preveri njeno zakonitost.

Pravica do popravka

Imate pravico do posodobitve vaših informacij in popravka netočnih podatkov, s čimer zagotovite, da imamo o vas vedno pravilne podatke.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • če tako določa zakon.

Pravica do ugovora

Vedno lahko posredujete ugovor obdelavi vaših osebnih podatkov za neposredno trženje. To pomeni, da bomo v primeru vašega ugovora prenehali z nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov za neposredno trženje. Prav tako imate pravico do ugovora kakršnikoli obdelavi, ki jo izvajamo glede na legitimen interes. V primeru podaje ugovora morate natančno opredeliti, čemu ugovarjate in zakaj. Nato moramo dokazati prepričljive legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, oz. pokazati, da je naša obdelava podatkov namenjena vzpostavitvi, uveljavitvi ali obrambi pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve

Pravico imate zahtevati začasno omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Obdelava se lahko omeji v naslednjih primerih:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • je posameznik vložil ugovor v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (21(1) GDPR), v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate do pridobitve podatkov, ki ste nam jih posredovali, da bi jih uporabili drugje. Ta pravica velja samo v primerih, kadar naša obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem posredovanem soglasju k obdelavi osebnih podatkov oz. kadar ste z nami podpisali pogodbo.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).
Brez poseganja v vašo pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu predlagamo, da se pred obrazložitvijo pritožbe obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov, da razjasni morebitne spore.

Hidria si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Te Splošne informacije veljajo in se uporabljajo od 9. avgusta 2021 dalje.

Hidria d.o.o. 

Politika piškotkov

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

Ta stran uporablja različne vrste piškotkov. Nekateri se uporabljajo na zahtevo tujih strani, ki se pojavljajo na naši strani.

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

 • Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.
 • Piškotki za spremljanje statistike so piškotki, ki jih potrebujemo za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje.
 • Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve je razviden iz naslednje tabele:

Zahtevani piškotki:

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
_iCD2 www.hidria.com leto Uporablja se za shranjevanje odločitev uporabnika o piškotkih. Veljavnost piškotka je določena s strani uporabnika.
market_selection www.hidria.com 2 leti Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro države.

 

Piškotki za spremljanje statistike:

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
_ga Google Analytics 2 leti Uporablja se za razločevanje uporabnikov.
_ga_(container id) Google Analytics 2 leti Uporablja se za ohranjanje stanja seje.
_ga Google Analytics 2 leti Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_gat_UA-10523968-1 Google Analytics minuta Aplikacija Google Analytics uporablja piškotek za uravnavanje števila zahtevkov.
_gid Google Analytics dan Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.

 

Piškotki za trženje:

Piškotki za trženje se uporabljajo za sledenje uporabnikom prek spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
SID Google 1 leto Piškotek za različne storitve iskalnika Google.
SAPISID Google 1 leto Piškotek za različne storitve iskalnika Google.
APISID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
SSID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
HSID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
NID Google 6 mesecev Varnost, analitika, Funkcionalnost, Trženje
1P_JAR Google Ads 30 dni Trženje

 

Veljavnost

To Politiko varstva zasebnosti in uporabe piškotkov družbe Hidria bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Ta Politika je objavljena na spletnem mestu https://www.hidria.com/ in velja od 25. maja 2018 dalje. Zadnjič je bila ta politika posodobljena 16. maja 2019.